Правилник рада Реформистичке омладине

Н А Ц Р Т

ПРАВИЛНИК О РАДУ РЕФОРМИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ

I ДЕО

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

ПРАВНИ СТАТУС РЕФОРМИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ

ЧЛАН 1.

Реформистичка омладина (у даљем тексту: РО) је организација чланова Реформистичке странке (у даљем тексту: РС) који су млађи од 20 година.

ЦИЉЕВИ И ОСНОВНА НАЧЕЛА ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА РО

ЧЛАН 2.

Основни циљеви РО су:

- реализација програма и политике РС,

- реализација политичких начела РО,

- укључење РО у све активности РС.

ЧЛАН 3.

Деловање РО заснива се на следићим начелима:

- територијална и функционална организација РО,

- аутономија органа,

- демократског одлучивања и права мањине.

СЕДИШТЕ, ЗНАК И ПЕЧАТ

ЧЛАН 4.

Седиште РО је у Нишу. Знак и печат потврђује Председништво РС а на предлог проширеног састава Председништва РО.

II ДЕО

ПРАВА, ДУЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА РО

ПРАВА И ДУЖНОСТ ЧЛАНОВА

ЧЛАН 5.

Права чланова РО, су да:

- бирају и буду бирани уз ограничења предвиђена Статутом РС,

- покрећу иницијативу и слободно изражавају мишљење,

- имају увид у рад органа и функционера РО.

ЧЛАН 6.

Дужности чланова су:

- да се придржавају аката РС и РО, и савесно изражавају обавезе у РС и РО,

- да присуствују седницама органа и тела чији су чланови,

- чува и унапређује углед РС и РО.

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

ЧЛАН 7.

Престанак чланства у РО може бити престанком чланства у РС (члан 10. Статута РС), или истеком календарске године када члан наврши 30 година живота.

ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА

ЧЛАН 8.

За поступке којима нанесе угледу и интересима РО као и РС, члан одговара политички односно дисциплински у скалду са Правилником о чланству.

III ДЕО

ОДЛУЧИВАЊЕ И РАД ОРГАНА РО

КВОРУМ И НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА

ЧЛАН 9.

Одлука органа РО је пуноважна ако седници органа присуствује најмање половина чланова органа. Одлуке се доносе већином гласова присутних.

РАД ОРГАНА

ЧЛАН 10.

Сваки орган или функционер је дужан да подноси редовне извештаје о раду органа који га је бирао.

ЗАСТУПЉЕНОСТ ЧЛАНОВА РО У ОРГАНИМА РС И ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

ЧЛАН 11.

РО има право да у раду органа РС, као и на свим изборним листама РС, учествује са десет до двадесет одсто својих чланова.

IV ДЕО

ОРГАНИЗАЦИЈА РО

ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЧЛАН 12.

Ро је територијално организована, и то по месним, општинским и регионалним одборима.

ОРГАНИ РО

ЧЛАН 13.

Органи РО су: Скупштина РО, Председник РО, Председништво РО, Извршни одбор РО и Надзорни одбор.

СКУПШТИНА РО

ЧЛАН 14.

Скупштина РО је највиши орган РО. Скупштина може бити редовна и ванредна. Редовна скупштина се одржава једном у две године, а сазива је Председништво РО.

На редовној скупштини се врши избор Председника РО и Надзорног одбора РО и док се то не заврши редовна скупштина не може бити закључена.

Ванредна скупштина одржава се по потреби, а могу је сазвати Председник РО, Председништво РО, Извршни одбор РО.

Ванредном скупштином председава председник РО осим у случају када се одлучује о опозиву Председника РО и у том случају Скупштином РО председава Заменик председника РО, док редовном скупштином председава радно председништво које бира Скупштина на почетку свог рада.

НАДЛЕЖНОСТ СКУПШТИНЕ РО

ЧЛАН 15.

Скупштина води политику РО у складу са Статутом РС, предлаже измене и допуне Правилника РО, бира и опозива Председника РО, бира чланове Надзорног одбора, разматра и усваја извештај о раду РО који подноси Председник РО, и одлучује о осталим питањима значајним за РО.

САСТАВ СКУПШТИНЕ РО

ЧЛАН 16.

Скупштину РО чине делегати општинских Одбора РО у броју који утврди Председништво РО, а на предлог Извршног одбора РО, председници општинских, градских и регионалних одбора Ро, чланови РО који су чланови главног одбора РС, Извшног одбора РС као и чланови РО који су савезни, републички, градски или општински одборници односно посланици, чланови РО који су чланови општинских односно градских одбора, председник и подпредседници РО,

Секретар РО, председник и подпредседници ИО РО и председник Надзорног одбора.

ПРЕДСЕДНИШТВО РО

ЧЛАН 17.

Председништво води политику РО између две скупштине РО. Право да сазове седницу Председништва РО има Председник РО, Председник ИО РО или најмање четири члана председништва са правом гласа. Председништвом РО Председава Председник РО или његов заменик у његовом одсуству.

Председништво чине:

1. чланови са правом гласа:

- председник РО,

- Заменик председника РО и подпредседници РО,

- председници градских и регионалних Одбора,

- председник ИО РО,

- председник Одбора за међународне односе.

2. Чланови без права гласа:

- Секретар РО,

- Портпарол РО.

ПРЕДСЕДНИК РО

ЧЛАН 18.

Председник РО је политичко-извршни орган РО.

Председник РО:

- предсавља и заступа РО, и надзире рад одбора РО,

- предлаже кандидата за председника ИО РО, Секретара РО, именује Портпарола РО,

- бира заменика председника од подпредседника РО,

- предлаже кандидате за чланове Главног одбора РО,

- сазива и председава седницама Председништва РО,

- председава ванредним скупштинама РО,

- подноси извештај о раду Скупштини РО.

ЧЛАН 19.

1. Председника РО бира Скупштина РО на мандат од две године. Кандидат за Председника РО може бити сваки члан РО чију кандидатуру, за Председника РО, подржи најмање двадесет одсто Општинских одбора РО (сваки општински Одбор РО има право да подржи само једног кандидата). Изабран је онај кандидат који на Скупштини РО освоји просту већину гласова.

2. Председнику функција може престати и пре истека мандата а у случају оставке или опозива.

ЧЛАН 20.

У случају оставке Председника РО, функцију Председника РО врши Заменик председника РО до Скупштине РО. Заменик Председника РО у датом случају дужан је да по том питању сазове Скупштину РО у року од 14 (четрнест) дана од дана подношења оставке Председника РО.

ЧЛАН 21.

Захтев за опозив Председника РО може поднети Председник РС или најмање педесет одсто општинских Одбора РО.

Уколико Скупштина РО одбије захтев за опозив Председника РО предлагач захтева нема право да поднесе нови захтев за опозив у наредних шест месеци.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА РО

ЧЛАН 22.

Заменика Председника РО поставља Председник РО од изабраних подпредседника РО.

ПОДПРЕДСЕДНИЦИ

ЧЛАН 23.

1. Кандидат за подпредседника може бити члан РО кога предложи Председник РО или најмање десет одсто општинских одбора (сваки општински Одбор РО има право да подржи само једног кандидата за подпредседника РО). Подпредседнике РО бира скупштина РО.

2. За сваког кандидата, за подпредседника РО, гласа се посебно, а изабрани су сви они који добијају подршку од најмање 50 (педесет) одсто делегата.

3. Подпредседници РО:

- помажу у раду Председнику РО,

- обављају послове које им делегира Председник РО.

4. Захтев за опозив подпредседника РО могу поднети Председник РО, Председништво РО, Извршни одбор РО или најмање 50 (педесет) одсто општинских Одбора РО.

ИЗВРШНИ ОДБОР РО

ЧЛАН 24.

1. Извршни одбор РО је извршни орган РО и Председништва РО.

2. Извршни одбор:

- извршава задатке и послове одлукама Скупштине РО и Председништва РО,

- предлаже главном одбору изглед печата и жиро рачун РО,

- даје предлоге одлука које донесе Скупштина РО и Председништво РО,

- Скупштини предлаже кандидате за Главни одбор РС, испред РО,

- Председништву РО предлаже квоте делегата за Скупштину РО,

- поставља поверенике Одбора РО,

- Председништву предлаже суспензију рада или распуштње Одбора,

- даје Председништву РО предлоге кандидата РО за изборне листе РС,

- издаје саопштења за јавност.

3. Извршни одбор чине:

- Председник и подпредседници ИО РО,

- Одбор за међународне односе,

- Подпарол РО,

- ресорно задужени чланови ИО РО (чланови ИО РО),

Подпредседник ИО РО може бити ресорно задужен. Ресорно задужене чланове и подпредседнике ИО РО именује Председник ИО РО. Председник ИО РО је уједно и члан ИО РС.

4. Чланови ИО РО за свој рад и рад свог ресора одговарају Председнику ИО РО. Председник ИО РО за свој рад и рад целокупног ИО РО одговара Председнику РО и Председништву РО.

5. Председника ИО РО бира скупштина РО на предлог Председника РО. Председник ИО РО бира се на мандат од две године. У случају оставке Председника ИО РО, ВД Председника ИО РО до Скупштине РО, поставља Председништво РО.

6. Захтев за опозив Председника ИО РО могу поднети: Председник РО, Председништво РО, Председник ИО РС или најмање педесет одсто општинских одбора. Уколико Скупштина одбије предлог за опозив Председника ИО РО, наредни предлог за опозив се неће разматрати наредних шест месеци.

ОДБОР ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ

ЧЛАН 25.

1. Одбор за међународне односе (у даљем тексту: ОМО) бира председништво РО, а на предлог ИО РО. ОМО чине Председник ОМО и четири члана ОМО, као и делегати у иностранству Председник ОМО одржава односе у име РО са међународним фондацијама, омладинским, студентским и невладиним организацијама као и са Одборима РО у иностранству. О раду ОМО извештаје, Извршном одбору РО, подноси Председник ОМО.

2. О опозиву Председника ОМО или суспензији односно расформирању ОМО, одлучује Председништво РО.

НАДЗОРНИ ОДБОР

ЧЛАН 26.

Надзорни одбор има три члана које бира и разрешава Скупштина РО. Надзорни одбор контролише приходе омладине. Надзорни одбор подноси извештаје о унутрашњој контроли финансијског пословања Председништву РО. Надзорни одбор подноси извештаје о свом раду Скупштини РО.

V ДЕО

ЛОКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОДБОРИ РО

ЧЛАН 27.

1. Одбор РО је основна организацијоно-територијална јединица РО. Одбори се организују у месним, општинским, градским и регионалним одборима РО. Могуће је организовати Одбор РО местима где не постоји Одбор РС.

2. Одбори спроводе политику и Програме РО и РС у својим месним заједницама, општинама, градовима и регионима.

3. Органи одбора су: Скупштина Одбора РО, Председништво Одбора РО, Председник Одбора РО, ИО РО Одбора РО. Председништво Одбора РО чине Председник Одбора РО, подпредседници Одбора РО, Секретар Одбора РО, Члан Одбора РО у ИО РО. Одбори РО који броје мање од двадесет чланова нису у обавези да формирају председништво. Месни одбори РО не формирају Председништво Одбора РО, већ њих води и представља Председник месног Одбора РО.

4. У организационо-територијалним јединицама, у којима има најмање пет чланова РО, може се оформити Одбор РО. На тим територијама ИО РО, према члану 24. овог Правилника, предлаже повереника РО за Одбор РО. Предлог за повереника Одбора РО може дати сваки појединачни члан РО. Повереник је дужан да у року од седам дана оснује основно радно тело Одбора (Повереник Одбора РО, Заменик повереника Одбора РО и Секретар Одбора РО) које ће водити тај Одбор до избора Председника Одбора РО. Председнике Одобора РО изгласава, на мандат од две године, Скупштина Одбора РО простом већином гласова.

5. Предлог за разрешење Председника Одбора РО и /или суспензије или расформирања Одбора имају право да поднесу Пресдседник РО, Председништво РО, Извршни одбор РО као и регионални одбори РО на чијој се територији налази поменути Одбор РО. Уколико Скупштина РО одбије захтев за опозив Председника Одбора РО или суспензије односно расформирања Одбора РО, Скупштина РО о истом питању неће разматрати у наредних шест месеци.

ЧЛАН 28.

У циљу лакшег функционисања месни, општински, градски и регионални Одбори РО задржавају право да се у јавности искључиво користе именима које одговара следећој формулацији:

Месни / Општински / Градски / Регионални Одбор Реформистичке омладине, као и званичним логоом Реформистичке омладине испод кога могу написати Месни / Општински / Градски / Регионални Одбор Реформистичке омладине.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

ЧЛАН 29.

Овај акт ступа на снагу од тренутка његовог одобравања.

Нема коментара:

Постави коментар